Strona Główna Regulamin obiektu

Regulamin obiektu

 1. Rozpoczęcie pobytu w obiekcie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu.

The beginning of the stay is tantamount to acceptance of the house rules.

 1. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 w dniu następnym.

The guaranteed check-in time is 3pm and the check-out time is 11am.

 1. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu jak i prośby o wczesne zameldowania w miarę posiadanych możliwości.

Late check-out and early check-in are always subject to availability.

 1. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników Obiektu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

Hotel is reserving the right to refuse admission, if during last stay in the premise a guest had contravene house rules, by detriment the hotel property whether the guest, or made any harm to a guest, team member or any person staying in the premise.

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

Hotel is not liable for any damage or loss of the items which are not stored in the safety deposit boxes located in the rooms.

 1. Gość powinien zawiadomić zarządcę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

The manager must be informed immediately if there is a damage to a hotel property caused by guest.

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa zaparkowanego na niestrzeżonym parkingu przy obiekcie.

Apartamenty Centrum Park is not liable for any damage to a car which is parked in unguarded parking at the facility.

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Guest is responsible for all the items in the room – in case of any damage to room equipment and electric devices which were caused by the guest or their visitors.

 1. Każdorazowo opuszczając obiekt Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

When leaving the bulding, guest should ensure that the door is closed.

 1. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

The room cannot be rented by the guest to a third-party entities.

 1. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do godziny 22.00.

Non-residents visiting guests can stay in the premise only from 7.00 am to 10.00 pm.

 1. W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.

The guest have a right of preservation of silence from 10.00 pm to 7.00 am. During night time guest should behave appropriately to not cause any disturbance to other guest privacy.

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Niedozwolone jest również używanie otwartego ognia.

According to fire safety regulation, the guest is not permitted to use any open fire. Also, usage of any electrical equipment which is not provided by the hotel is not permitted. Not applicable to mobile phone or PC chargers.

 1. Palenie w obiekcie jest zabronione. W przypadku stwierdzenia śladów palenia w pokoju dla niepalących, Obiekt zastrzega sobie prawo obciążenia gościa opłatą za czyszczenie pokoju w wysokości 500 PLN.

Smoking is not allowed. If the guest will be caught smoking in the non-smoking rooms, the cleaning fee of 500 PLN will be imposed and will need to be paid by the guest.

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań, a w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.

In case of violation of the provisions to any of the points of the House Rules, Apartamenty Centrum Park reserve a right to refuse service and remove the person of the premise. As mention above that person has a right to pay back any cause or damage done to the Apartamenty Centrum Park.

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji obiekt przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Any personal belongings which are left behind by guests, will be send back to the guest on the guest’s expense. All items which are not retrieved, will be kept for the period of 3 months and after that will get discarded.

Zarządca Apartamenty Centrum Park/ Management

Szanowny Gościu,
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10
maja 2018 roku informuję, iż:

Dear Guest,
According to art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April2016
(Journal of Laws UE L 119 of 04/05/2016) and the Act on the Protection of Personal Data of 10 May
2018, I inform that:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apego Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 31.

The administrator of your personal data is Apego Sp. Z o.o. – Warszawa, Nowogrodzka 31.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych – na
  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r.,

Your personal data will be processed in order to use hotel services – pursuant to Article
6para. 1 lit. b of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April2016,

 1. dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, PESEL, numer ID lub paszportu dla obcokrajowca
  nie posiadającego numeru PESEL są niezbędne dla identyfikacji gościa, realizacji usługi,
  a także dochodzenia roszczeń z tytułu umowy,

the scope of data: name and surname, PESEL number, ID number or passport for a foreigner
who does not have a PESEL number, is necessary to identify the guest, perform the service,
as well as claim for the contract,

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
  do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące
  w realizacji usług,

recipients of your personal data will be only entities authorized to obtain personal data on
the basis of legal regulations and entities involved in the provision of services,

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

The period of storage:

a. po zakończeniu pobytu dane są poddane anonimizacji dla prowadzenia przez
Administratora statystyki noclegów a następnie trwale niszczone /w przypadku
płatności gotówkowej/,

a. after the end of stay, the data is anonymized for keeping the statistics of
accommodation by the Administrator and then permanently destroyed / in case of
cash payment/,

b. maksymalnie 2 lata jeśli płatność za pobyt została zrealizowana za pomocą karty
płatniczej /ewentualna reklamacja związana z użyciem karty płatniczej/,

b. maximum 2 years if the payment for the stay has been made using a payment card/

c. maksymalnie 6 lat jeśli gość poprosił o wystawienie faktury VAT /przepisy prawa
podatkowego/,

c. possible complaint related to the use of a payment card /up to 6 years if the guest
requested a VAT invoice / tax law /,

 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
  przenoszenia danych,

You have the right to request from the administrator access to your personal data, the right
to rectify, delete or limit processing and the right to transfer data,

 1. Pani/Pana dane nie są poddawane procesowi profilowania,

Your data is not profiled,

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych,

You have the right to lodge a complaint with the Polish Office for Personal Data Protection,

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
  skutkować odmową realizacji usługi hotelowej.

Providing personal data is voluntary, however, if you do not provide data, this may result in
the refusal of hotel service.

MONITORING
Informacje o przetwarzaniu wizerunku
Szanowni Państwo,
niniejszym informujemy, że w lokalu Apartamenty Centrum Park położonym
w Zielonej Górze, przy ul. Sowińskiego 19 zainstalowany został system monitoringu wizyjnego. Dane pozyskiwane za pośrednictwem monitoringu przetwarzane są przez Administratora Apego sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 31. Przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie lokalu, w którym Państwo jesteście oraz zapewnienia porządku publicznego.
W kwestiach dot. monitoringu, w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem wizerunku, możecie Państwo kontaktować się na adres pocztowy adresując przesyłkę w następujący sposób: Apego sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przez okres przewidziany przez system monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób przebywających na terenie Spółki oraz mienia należącego do Spółki i osób trzecich, nie dłużej niże 3 miesiące, o ile materiał z nagrania nie będzie wykorzystywany w postępowaniach w celu ochrony praw i interesów osób, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w szczególności w zakresie przetwarzania nagrań przekazanych organom ścigania oraz organom sądowym. Nagranie może być udostępniane osobom trzecim – odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. Administrator ma prawo przekazać dane organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dochodzenia roszczeń i praw Administratora i osób trzecich.

Dane z monitoringu nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych z monitoringu przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do nagrań, w uzasadnionym prawnie przypadku przy jednoczesnym jego ograniczeniu do Państwa osoby w celu zapewnienia prawa innych osób do zachowania ich praw, żądania usunięcia Państwa danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeśli przepisy prawa lub/i możliwości techniczne na to pozwalają, prawo do zanonimizowania wizerunku na zarejestrowanych obrazach, o ile będzie to zgodne z zakresem wykorzystania nagrania przez organy publiczne w związku
z dochodzeniem praw i roszczeń w postępowaniach cywilnych i karnych, żądania
od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa wizerunku, wniesienia skargi
do organu nadzorczego (od 25.05.2018 r. – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ze wskazanych praw można skorzystać poprzez kontakt z Naszym Inspektorem Danych Osobowych.

Komentarze i opinie o naszych apartamentach można zostawiać na stronie Meteor, gdzie prezentowana jest nasza wizytówka. Zielona Góra to interesujące i piękne miasto, dlatego naprawdę warto nas odwiedzić i poznać bliżej Winny Gród.